REGULAMIN SGZO

Regulamin Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Olkuskiej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Olkuskiej, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem oraz ma wyłączne prawo używania godła graficznego zawierającego kontur powiatu olkuskiego w tle a na pierwszym planie strzałka „do północy” z inicjałami SGZO oraz napisem po okręgu” STOWARZYSZENIE GEODETÓW ZIEMI OLKUSKIEJ”. Godło w formie znaczka mogą nosić na odzieży wierzchniej wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.cropped-stowarzyszenie-geodetow-ziemi-olkuskiej.png
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olkusz.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność o pracę społeczną członków.

Rozdział II

Cel i środki działania

7. Celem Stowarzyszenia jest:

 • Reprezentacja i ochrona interesów jego członków.
 • Działanie na rzecz środowiska geodetów.
 • Promocja i popieranie członków stowarzyszenia.
 • Popularyzowanie wiedzy z dziedziny geodezji wśród społeczeństwa.
 • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi instytucjami.
 • Krzewienie tradycji.
 • Przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju.
 • Udzielanie wsparcia swoim członkom znajdującym się w niedostatku i chorobie.
 • Kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji w działalności.
 • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach i ustawodawstwie.
 • Współpraca z innym stowarzyszeniami o organizacjami geodetów.

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z instytucjami samorządowymi i administracji państwowej, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia.
 • Organizowanie w szczególności spotkań, konferencji, prelekcji mających na celu integrację środowiska geodetów.
 • Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
 • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej.
 • Integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 • Wspieranie współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia.
 • Organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a/ założycieli;

b/ zwyczajnych;

c/ honorowych.

 1. Członkami założycielami stają się osoby, które na zebraniu założycielskim uchwaliły Regulamin Stowarzyszenia.
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który identyfikuje się z celem Stowarzyszenia, posiada wykształcenie geodezyjne lub uprawnienia geodezyjne.
 1. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji o wstąpieniu oraz po zarekomendowaniu przez członka Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej bezwzględną większością głosów. Nie dotyczy to członków założycieli.
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla realizacji celu Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

– biernego i czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;

– korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

– udziału w zebraniach, spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie;

– wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

– zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

– brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

– aktywnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

– przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwał;

– regularnego opłacania składek członkowskich;

– wybierać i być wybieranymi  do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;

– zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

– brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

– pisemnej rezygnacji zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

– wykluczenia przez zebranie członków z powodu:

1/  łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia  oraz  niepłacenia składek  przez kolejne 4 kwartały;

2/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

3/ śmierci członka;

4/wykluczenie członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu może nastąpić z powodu:

– nierzetelności członka w działalności zawodowej;
– nieuczciwej konkurencji;
– rozmyślnego działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia.

 1. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia oraz o wykluczeniu członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania wykluczony zostaje zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania o wykluczeniu członka jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 1. Organami Stowarzyszenia są:

– Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

– Zarząd Stowarzyszenia

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.
 1. Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Prezesa i Zarząd.
 1. Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
 1. Zebrania członków Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest co roku – najpóźniej w drugim kwartale roku następnego.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 członków, w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia powiadamia swoich członków z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową.
 1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 1. Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy:
  1/ ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  2/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu
  4/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5/ wybór Prezesa Stowarzyszenia i Zarządu
  6/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  7/ rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia,
  8/ rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa,
  9/ rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia,
  10/ zmiana Regulaminu Stowarzyszenia
  11/ decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 1. Prezes Stowarzyszenia jest wybierany w głosowaniu przy nieograniczonej liczbie kandydatów spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych na okres 5 lat.
 1. Zarząd wybierany jest w głosowaniu przy nieograniczonej liczbie kandydatów spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych na okres 4 lat. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
 1. Jeśli w czasie trwania kadencji zachodzi potrzeba uzupełnienia składu, Zarząd może dokooptować nie więcej niż 1/3 jego składu, wybranego przez Walne Zebranie.
 1. Zarząd wybiera ze swego składu: wiceprezesa, skarbnika i sekretarza oraz powierza pozostałym osobom inne funkcje.
 1. Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy:
  – kierowanie pracami Zarządu;
  – reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
  – zawieranie umów i zobowiązań dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  – wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  – organizowanie i kierowanie całokształtem prac Zarządu;
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  – zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków;
  – przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
  – ustalanie wysokości składek członkowskich;
  – zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  – opracowywanie planów działalności;
  – składania sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 1. Zarząd ma prawo:

– wydawać regulaminy wewnętrzne;

– zwalniać w uzasadnionych przypadkach członków Stowarzyszenia od opłacania składek członkowskich;

– podejmować inne działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 1. Umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa finansowe podpisują w imieniu Zarządu dwaj jego członkowie, w tym prezes lub wiceprezes.

 

Rozdział V

Finanse Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność statutową w szczególności ze składek członkowskich i wpisowego. Kwartalna wysokość składek członkowskich wynosi 30,- zł. Wpisowe wynosi 50,- zł. Wysokość składki może ulec zmianie w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę  o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów /dwóch trzecich/, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Download (PDF, 465KB)

Print Friendly, PDF & Email