“PRAWO POWIATOWE” POWRACA

W zwiazku z skargami naszych członków, że niektóre Ośrodki powracają do wydawania “wytycznych” bardzo dobrze znanych z czasów przed modyfikacja prawa geodezyjnego w 2014 r., zwróciliśmy się do Małopolskiego WINGiK na przykładzie dwóch dokumentów rozprowadzanych przez PODGiK w Oświęcimiu, o wydanie stanowisk organu w kwestiach podstaw i zasadności poleceń rozszerzających zgłoszony przez wykonawce zakres prac, asortymentowo i obszarowo.  Do każdej zgłoszonej pracy ośrodek w Oświęcimiu dodaje w tym roku dwa dokumenty:

 

INFORMACJA ( 10.01.2017 r.)
Zgłoszenia pracy geodezyjnej. Rozporządzenie MAiC z dn. 8.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w załączniku nr I określa zamkniętą listę celów lub zakładanego wyniku pracy. W związku z tym w przypadkach , w których wynikiem pracy jest: – połączenie działek ewidencyjnych — należy podać cel pracy jako „inny cel”, a w poz. 15 dodatkowe wyjaśnienia i uwagi można dopisać „połączenie działek” – inwentaryzacja sieci uzbrojenia, inwentaryzacja przyłącza/ły — należy podać cel pracy jako „aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)” Skład operatu technicznego W spisie dokumentów operatu technicznego nie należy wykazywać: – zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonej pracy (dołączyć do operatu bez wykazywania w spisie dokumentów) – wniosku o uwierzytelnienie dokumentów (należy złożyć luzem wraz z dokumentami do uwierzytelnienia) – licencji, informacji o materiałach, informacji Podgik do zgłoszenia (nie wchodzą w skład operatu). Nie należy dołączać do operatu otrzymanych z Podgik dokumentów, które nie są materiałami wykorzystanymi jako źródłowe do wykonania pracy. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych W przypadku pracy geodezyjnej, której wynikiem jest ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych należy dokonać wnikliwej analizy materiałów PZGiK, a w sprawozdaniu technicznym uzasadnić wystąpienie przesłanek umożliwiających przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic w trybie przepisów S 37-39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. braku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK wymienionej w § 36 rozporządzenia w/s egib lub niewiarygodności zawartych w niej danych. Przy określaniu sposobu ustalenia przebiegu granic w protokole w kol. 7 oprócz opisu sposobu ustalenia wykonawca powinien przywołać odpowiedni ust. 1, 2 lub 3 § 39 w/w rozporządzenia, aby jednoznacznie udokumentować przyjęty sposób ustalenia granic.
Przypominamy.
Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 268 poz.2663 z 2004r) jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33 % powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania: 1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości; 2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości. stosuje sie tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału.

Jeżeli brak jest dokumentów na podstawie których można przyjąć granice, to powyższy przepis nie ma zastosowania.

Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi ( dla której brak dokumentów do przyjęcia jej granic) wymaga ustalenia przebiegu wszystkich jej granic. Wynika to z zapisów §60-62 rozporządzenia w sprawie EGiB, które regulują kwestie danych ewidencyjnych działki, jej numerycznego opisu oraz pola powierzchni działki ewidencyjnej. Brak przyjęcia przed podziałem wszystkich granic działki skutkuje odmową ujawnienia nowopowstałych działek ( dla których nie zostały przyjęte granice) w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Dlatego wystosowaliśmy  do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Małopolskiego zapytanie:

Download (PDF, 893KB)

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar